Mainland Projects   內地工作
 

Please click onto the photos for more details

 
1: Fujian_Lib 2: Fujian_MLC 3: Mentees_EV
福建圖書館計劃 福建綜合視聽學習中心計劃 受資助畢業生深港見聞行
     
4: Tgx_Ecamp 5: Tgx_P 6: Tgx_SH
英語夏令營 農村特困小學生資助計劃 特困高中生助學計劃
     
 
7: Zh_cheng 8: Sichun  
資助校舍擴建 災後工作  
     
 

 |    Copyright ©      |      privacy policy      |      disclaimer     |

Go_Top

 

Last modified:          上次修改日期:          2017年04月16日